Statut festivalu

 

1. Charakteristika festivalu

1.1. Charakteristika

ELBE DOCK je mezinárodní festival dokumentárních filmů. Posláním festivalu je představit divákům do- kumentární tvorbu (s tím spojený doprovodný program), přispět k rozvoji uměleckého filmu a filmového průmyslu.

1.2. Organizátor
Organizátorem festivalu je společnost nutprodukce, s.r.o.
nutprodukce, s.r.o. Umělecká 7
Praha 7
170 00 info@elbedock.cz

1.3. Ostatní subjekty
Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně a finančně podílejí na jeho konání.

1.4. Vedení
Přípravné práce a průběh festivalu řídí ředitel festivalu.

 

2. Programové sekce

Program festivalu tvoří několik soutěžních sekcí:

Cena Pavla Kouteckého pro český celovečerní dokumentární debut. Českým dokumentárním filmem se rozumí film českého režiséra/ky či natočený v české produkci. Celovečerním filmem se rozumí film v roz- sahu minimálně 60 minut včetně. Celovečerním debutem se rozumí první a druhý celovečerní dokumentární film režiséra ve veřejném uvedení (kinodistribuce, alternativní distribuce, festivaly, placené VOD platformy). Do prvního a druhého filmu se nepočítají filmy režiséra vzniklé během jeho studia na filmové škole. Tyto studentské filmy je možné také přihlásit. V případě uvedení filmu, který natočil více jak jeden režisér, se debutant posuzuje individuálně.

Cena Pavla Kouteckého pro český krátkometrážní dokumentární debut či film, který vznikl na filmové škole. Českým dokumentárním filmem se rozumí film českého režiséra/ky či natočený v české produkci. Krátkometrážním filmem se rozumí film v rozsahu do 30 minut včetně. Krátkometrážním debutem se rozumí první a druhý krátký film režiséra ve veřejném uvedení (kinodistribuce, alternativní distribuce, festi- valy, placené VOD platformy). Do prvního a druhého filmu se nepočítají filmy režiséra vzniklé během jeho studia na filmové škole. Tyto studentské filmy je možné také přihlásit. V případě uvedení filmu, který natočil více jak jeden režisér, se debutant posuzuje individuálně.

Cena ELBE DOCK pro celovečerní dokumentární debut ze Střední Evropy. Střední Evropou se rozumítyto země: Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko. Středoevropským dokumentární filmem se rozumí film středoevrospkého režiséra/ky či produkce z výše vyjmenovaných zemí. Celovečerním filmem se rozumí film v rozsahu minimálně 60 minut včetně. Celovečerním debutem se rozumí první a druhý celovečerní film režiséra ve veřejném uvedení (kinodistribuce, alternativní distribuce, festivaly, placené VOD platformy). Do prvního a druhého filmu se nepočítají filmy režiséra vznikléběhem jeho studia na filmové škole. Tyto studentské filmy je možné také přihlásit. V případě uvedení filmu, který natočil více jak jeden režisér, se debutant posuzuje individuálně.

Program dále tvoří nesoutěžní sekce a další doprovodný program.

 

3. Předvýběr filmů (pokyny k přihlášení)

3.1. Osoba přihlašující film
Osoba, která přihlašuje film (dále jen „přihlašující osoba“), potvrzuje, že od oprávněných zástupců filmu získala svolení k přihlášení snímku k předvýběru do soutěže.

3.2. Výběr filmů
Filmy do soutěže Cena Pavla Kouteckého vybírá komise odborníků.

Filmy do soutěže ELBE DOCK vybírá programová rada, jejíž složení je uvedeno na webu www.elbedock.cz.

3.3. Přijímané filmy
Film, který může být uveden v soutěži, měl distribuční či festivalovou premiéru nejpozději předchozí kalendářní rok, do soutěže se mohou také přihlásit filmy uvedené v roce konání festivalu, či filmy, které budou uvedeny v premiéře na festivalu.

3.4. Omezení pro přihlašované filmy
Celovečerním filmem se rozumí film ve stopáži delší než 60 minut včetně. Krátkometrážním filmem se rozumí film ve stopáži 30 minut nebo kratší.

3.5. Poplatky
Přihlašování do soutěže je zdarma, není účtován žádný přihlašovací poplatek.

 

4. Náhledové kopie filmu

4.1. Náhledová kopie
Náhledová kopie se posílá výhradně online při vyplnění přihlašovacího formuláře na webu. Festival prefe- ruje filmy zasílané přes portál Vimeo. Film musí být zřetelně označen v titulku či podtitulku, zda se jedná o finální verzi filmu nebo o pracovní verzi.

4.2. Jazyková verze
Jazyková verze náhledové kopie musí být opatřena českými nebo anglickými titulky (pokud není film přímo v českém znění).

 

5. Vybrané filmy

5.1. Přihlášený film
Přihlášený film nesmí být odvolán z programu festivalu poté, co byla podána oficiální přihláška do soutěže festivalu. Přihlašující osoba se zavazuje poskytnout film vybraný do soutěže zdarma. V případě, že nastane situace odvolání z programu festivalu, přihlašovatel uhradí pořadateli veškeré prokazatelné náklady spojené s neuvedením filmu a změnou programu. Filmy, které nebudou vybrány do soutěže, mohou být uvedeny mimo soutěž.

5.2. Informační embargo
Veškeré informace týkající se pozvání filmu do programu festivalu jsou vázány informačním embargem a jako takové zůstanou důvěrnou informací mezi pracovníky festivalu a účastníkem, a to až do té doby, nežfestival sám tuto skutečnost oznámí.

5.3. Požadované materiály
Přihlašovatel zašle propagační materiály k filmu - anotace, synopse, fotografie, trailer a filmový materiál pro upoutávku. V případě titulků zašle anglickou dialogovou listinu pro překlad titulků, případně načasovanýsoubor anglických titulků pro překlad. V případě dostupnosti zašle přihlašovatel k filmu průvodní materiály, plakáty, vzdělávací manuály, zajímavosti, rozhovory atd.

5.4. Promítací formát
File: H264 (H265) / MP4 s informací o dostupných zvukových variacích.

5.5. Doprava kopií
Filmová kopie bude zaslána na adresu festivalu (po předchozí domluvě) na náklady přihlašujícího.

5.6. Harmonogram projekcí
Festival určuje harmonogram všech projekcí i pořadí, ve kterém jsou jednotlivé snímky promítány. Vprůběhu festivalu může být každý film promítán až dvakrát (včetně projekcí rezervovaných pro filmovéprofesionály a novináře). Filmy nominované na Cenu Pavla Kouteckého poskytují souhlas s 2 nesoutěžními projekcemi (1x Drážďany a 1x ozvěny).

5.7. Náklady spojené s dopravou a pojištěním
Pokud není dohodnuto jinak, za výlohy spojené s dopravou promítací kopie, propagačních materiálů a za pojištění jejich cesty ze země původu až po celnici v Praze odpovídá přihlašující.

Festival hradí pouze náklady spojené se zpáteční dopravou kopie (vyjma cla či jakýchkoliv dalších poplatkův zemi doručení). Ohledně zpáteční doručovací adresy se festival bude snažit účastníkovi vyjít vstříc.

Za výlohy spojené s pojištěním promítací kopie proti ztrátě, zničení či částečnému poškození v době od jejího převzetí festivalem až do opětovného předání dopravci odpovídá festival.

V případě ztráty či zničení kopie během festivalu je festival odpovědný pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie.

Stížnosti týkající se technického stavu navrácené promítací kopie musí být festivalu sděleny písemně, a tonejpozději 7 (sedm) dní od jejího obdržení. Pojištění se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užitím.

5.8. Ukázky
U nominovaných filmů jsou organizátoři oprávněni použít ukázky z filmů v délce max. 3 minut kpropagačním účelům.

 

6. Ceny a poroty

6.1. Složení poroty
Porotu vybírá pořadatel festivalu a je složena z osobností společenského a kulturního života.

Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku či komerčním šíření některého z filmů uváděného vpříslušné soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti.
Ředitel festivalu, umělecká ředitelka nebo jejich zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování. Rozhodnutí porot jsou konečná.

6.2. Ceny
Cena Pavla Kouteckého pro český celovečerní dokumentární debut je udělena režisérovi filmu a je spojena s finanční odměnou 100.000 Kč.

Cena Pavla Kouteckého pro český krátkometrážní dokumentární debut je udělena režisérovi filmu a je spoje- na s finanční odměnou 40.000 Kč.

Cena ELBE DOCK pro středoevropský celovečerní dokumentární debut je udělena režisérovi filmu a je spo- jena s finanční odměnou 4.000 Euro.